کندلینگ

کندلینگ جهت جداسازی تخم مرغ‌های شکسته، کودی، کثیف، ترک‌دار، حاوی لخته خون و یا نطفه توسط ناظر طراحی گردیده، که می‌تواند به صورت مستقل یا متصل به سورتر استفاده شود.

در کندلینگ متصل به سورتر تخم مرغ‌های حاوی ورودی توسط لودر نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک مرتب شده، چرخانده و توسط ناظر جداسازی می‌شود.

در این بخش از LEDهایی با طول موج و زاویه تابش خاص استفاده شده که موارد بالا را مشخص می‌نماید.

به بالای صفحه بردن